Historia

Pantbelåning, en lång historia
Att låna ut pengar med ägodelar som säkerhet gjorde man i Kina redan för 3000 år sedan. Under medeltiden förbjöds lån mot ränta av kyrkan, något som inte hindrade munkar ur Franscis- kanerorden att bedriva pantbelåning för att hjälpa de fattiga. Att ett pantlån i rättan tid kan vara en bra lösning insåg redan drottning Isabella av Spanien på 1400-talet. Hon lär ha fått god utdelning på den ränta hon betalade då hon pantsatte sina juveler för att ha råd att köpa fartyg till Columbus. Pantbelåning som verksamhet har gått upp och ner både i popularitet och status många gånger under de drygt 160 år vi varit verksamma.

 

Sveriges äldsta och Göteborgs ledande Pantbank
Pantbelåning i Göteborg, som vi egentligen heter, är Sveriges äldsta företag inom en av världens äldsta branscher. Vi grundades år 1856 av några av stadens mest namnkunniga personer. För oss Göteborgare välkända familjer som Dickson, Carnegie, Renström, Mannheimer, Seaton, Prytz mfl, finns bland våra grundare.

Pantbanker hade på 1800-talet (och även långt senare) ett, säkerligen välförtjänt, dåligt rykte. Pantlånare omskrevs exempelvis regelbundet som flåare, ockrare eller värre. Men det var inte för egen vinnings skull som man valde att ge sig in i Pantlåne-branschen.

Det gjordes därför att man insåg att en välskött och seriös Pantbank kunde göra stor nytta. Mer om detta står att läsa i den tecknings-inbjudan som, Charles Dickens, C.J. Dymling och J. Dahl skickade ut den 13 juni 1855:

Inbjudning till Actietekning för tillvägabringande af en Pantlåne-inrättning i Götheborg

En stor brist inom detta samhälle, som är synnerligen kännbar för arbetare och den mindre bemedlade, är saknaden af en wäl inrättad Pantlåne-Inrättning, der han, emot billig afgift, kan erhålla mindre penningelån emot rörlig pant. Nog finnas uti Staden personer som utlåna penningar emot pant, men då den ränta de beräkna är så orimligt hög, stundom uppgående till hundrade procent och derutöfver, så är denna rörelse snarare en obillig beskattning för arbetaren än någon verklig hjelp för lånsökanden. Dessutom äro de medel desse pantlånare disponera icke tillräckliga, hvilket senast wisat sig under sistförflutna stränga winter, då många personer icke vore i stånd att erhålla lån äfven emot god pant. Öfvertygelsen om nödwändigheten och nyttan af en Pantlåne-Irättning har uppmanat några för sakens framgång nitälskande personer att härmed inbjuda till Actietekning för åstadkommande af en dylik inrättning.

Det har hänt väldigt mycket under de drygt 160 år. Idag är branschen t.ex. strängt reglerad av Pantbankslagen. Vi är idag återigen ett aktiebolag efter att ha ägts av Göteborgs stad under 70- och 80-talen. Göteborgs Pantbank har tre kontor på olika håll i staden. Vi hoppas kunna fortsätta erbjuda göteborgarna enkla och trygga lån under lång tid framöver.

Göteborgs Pantbank Emblem
Emblem
Vårt emblem bygger på de tre klot som varit en symbol för pantbelåningsverksamhet sedan 1500-talet, och som tros komma från den florentinska furstesläkten de Medicis vapen. De första som fick tillåtelse att bedriva verksamhet sedan kyrkan hävt förbudet mot pantbelåning var guldsmeder från Lombardiet, som då tillhörde Florens. Än idag kan man ibland stöta på termen ”lombardlån”, som är liktydigt med pantlån.